Prawosławny monaster Św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/?
Monaster w Ujkowicach » Strona główna

Wśród malowniczych wzgórz podprzemyskich, 10 km od Przemyśla w kierunku północno-zachodnim, na końcu wsi Ujkowice na górze powstaje nowy prawosławny monaster pw. Śww. Cyryla i Metodego, Apostołów Słowian.

Fundatorami i założycielami monasteru w Ujkowicach są dwaj mnisi: O. Archimandryta Nikodem (Makara) i O. Ihumen Atanazy (Dębowski), którzy 24 lipca 1986r. zakupili gospodarstwo rolne i w budynkach gospodarczych zorganizowali pierwszą kaplicę i izbę mieszkalną. Dziś w Monasterze przebywa 13 mnichów. Patronalne święto monasteru - 11 (24) maja.

Szczególną świętością monasteru jest Cudowna Ikona Watopedzkiej Bogurodzicy, zwana "Pocieszeniem i Dobrą Radą (Podporą)", a jej święto przypada 21 stycznia (3 lutego). link do: Wiadomości ze świata

BOŻE NARODZENIE 2017 28.12.2016Droga Rodzino Cyrylometodiańska!

Ciężko na jednej czy dwóch stronach napisać Wam, to co chciałoby nasz mnisze serce, czym chcielibyśmy podzielić się z Wami,ostrzec Was lub zachęcić do większej modlitwy, wiary i wytrwania w podążaniu wąską drogą Prawosławia – która jedyna pewnie prowadzi nas do zbawienia.


Chrystus Rodzi się w Betlejem 2016 lat temu, aby przez świętych Swoich Apostołów i Świętą Cerkiew Apostolską – przekazać nam św. Ewangelię – która jest Konstytucją naszego życia chrześcijańskiego. W jej świetle mamy układać całe nasze życie świeckie i duchowe.


W świetle Pisma Świętego widzimy, że na świecie są dzieci Boże i dzieci diabła! Zastanówmy się do której grupy należymy przez nasze czyny w codziennym życiu?

Chrystus też nas ostrzega: Nie ten, kto mówi: Hospodi Pomiłuj – nawet 1000 raz, ale kto wypełnia wolę Ojca Mego – ten wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Świat był i jest podzielony – na świat Boży i świat diabła.


Mądrzy szukają Nowonarodzonego Króla i podążają za Nim aż do Jerozolimy, a król Izraela Herod i cała Jerozolima zadrżała ze strachu, aby nie stracić ciepłych posadek i nie dzielić się władzą z Nowonarodzonym Królem, aby Mu nie oddać berła Judzie powierzonego, aby Mu nie oddać Winnicy danej Izraelowi w dzierżawę ...


Jezus Chrystus uczy nas, że Sam jest naszym Królem i Arcypasterzem Dobrym i owce Swe miłującym. Bierze on chore w Swe ramiona, szuka zabłąkanych, karmi i poi obficie przez Sakramenty w Świętej Cerkwi. Sam staje się Pokarmem i i Napojem w świętej Eucharystii, abyśmy jako jego owce mieli życie wieczne.


To Chrystus uczy nas, że tylko On jest Dobrym Pasterzem, że są w jego Owczarni dobrzy pasterze i gorliwi, ale są też najemnicy – czekający wiecznie na „paschalne nagrody” za które muszą płacić do „kasy duchowej” na dobrą parafię, na wszelkie stanowiska. Najemnicy nie dbają o wiarę owiec, o czystość Ortodoksji, nie zwrócą uwagi złym biskupom, aby im nie odebrali stołka na którym siedzą .... W razie niebezpieczeństwa najemnik ucieka i zostawia owce .... Wkradają się też do Owczarni wilki przebrane w mitry i sakkosy. Ich zadaniem – jak uczy nas Chrystus – to zabijać i mordować oraz wypędzać z owczarni owce Chrystusowe. Jak to robią? Przez skandale, zdzierstwo, głoszenie herezji, bezprawia, brak nauczania jasnego i zdrowego. Nie mają wiary. Szukają takich wykrętnych nauk – aby usprawiedliwić swój grzech, aby uspokoić sumienie, twierdzą że nie ma kary Bożej za służenie diabłu, za bycie w Cerkwi masonem – czyli lucyferystą, za bycie rozpustnikiem, złodziejem i mordercą wiary u wiernych owiec Chrystusowych.


Jedni w ogóle nie uznają, że istnieje grzech, inni spowiadają się tylko raz do roku przed Wielkim Postem – służąc cały rok w ciężkich grzechach Służby w cerkwi. Skoro nie ma grzechu, a człowiek już jest zbawiony i "równy" Bogu – jak twierdzą – to nie ma piekła, które wg nich jest średniowiecznym wymysłem, bo przecież wszyscy "idą do domu Ojca". To jest nauka wilków w owczych skórach. Apostatów – czyli odstępców od czystej wiary Prawosławnej, bo Chrystus uczy nas czegoś innego – tego co zawsze przekazywali nam Święci Ojcowie, opierając się na Konstytucji jedynej i Prawdziwej – wiecznie obowiązującej, czyli na Świętej Ewangelii.


Drodzy Bracia i Siostry!

Dlaczego pustoszeją Cerkwie? Bo najemnicy i pastuchy przygotowują Cerkiew do Apostazji!!! Zapamiętajcie sobie słowa Apostoła: antychryst nie przyjdzie – aż nie nastąpi wielkie ODSTEPSTWO – czyli apostazja. Matuszka Makaria nazywa to podmianą wiary. A jak się to dokonuje?


1.najpierw trzeba do Cerkwi nasiać agentów – służących ciemnym siłom, którzy zajmą kierownicze stanowiska – jako biskupy – pasterze, nauczyciele – profesorzy.


2.Obsadzić Seminaria Duchowne agentami zła – czyli modernistami. W Rosji nazywani obnowleńcami. Oni wychowują takich batiuszków, którzy już w nic wierzyć nie będą – tylko w pieniądze – w złotego cielca – tak jak wierzą ich sponsorzy.


3.Uczyć takich „prawd”:


- Jezus z Nazaretu jest tylko Synem Bożym, ale nie Bogiem.

- W Czaszy na ołtarzu jest tylko Chleb i Wino

- Człowiek już został raz zbawiony i żadne Sakramenty nic nie dają do zbawienia.

- Człowiek na tej podstawie zbawia się w każdej wierze i w każda religia jest dobra byle by tylko był pokój.

- Pokój uczynić największą wartością – a dzięki temu wprowadzić jedną światową „religię pokoju”

- Chrześcijaństwo ze swoim „zbawieniem” gardzi innymi religiami i pragnie ich nawracać – więc powinno zginąć!!! (to już się zaczęło!!!)

- Dążymy do pełni Chrystusa Kosmicznego – powiedział w dniu swej intronizacji Metropolita Sawa Hrycuniak. A Chrystus Kosmiczny to zjednoczony Umysł wszechświata składający się z umysłu wszystkich: aniołów, ludzi i demonów. Jest to jedna z neopogańskich teorii wymyślona przez bezbożnego jezuitę Teilharda de Chardin, która nie ma nic wspólnego z Bogiem i Zbawicielem naszym Jezusem Chrystusem!!! Czy jest Prawosławie?


To tylko niektóre płaszczyzny podmiany Prawosławia – nową religią światową – która szykuje drogę dla antychrysta.


4. Oczyścić Cerkiew z gorliwych biskupów – jak patriarcha Ireneusz Jerozolimski, kapłanów, mnichów (Monaster Esfigmenu na Górze Atos czy Ujkowice)


- nie spowiadać (albo spowiadać byle jak)

- nie pryczaszczać (albo pryczaszczać bez spowiedzi)

- zezwalać na życie przed ślubem w związkach

- tolerować i zezwalać na zmianę płci i inne dewiacje

- nie walczyć z aborcją czyli mordowaniem dzieci


Walka z Prawosławiem trwa. Kilkanaście lat temu fałszywie oskarżono Patriarchę Jerozolimskiego Ireneusza, ponieważ nie chciał oddać kilkunastu parafii patriarsze tureckiemu – on się nie godził na tzw remont Grobu Chrystusowego. W zwaleniu z tronu patriarchy brała udział też hierarchia polskiej Cerkwi. Hańba!!!


Niedawno świat zbulwersowała wiadomość i film z rozwalania Grobu Chrystusa w Jerozolimie. Łże patriarcha Teofil, który bywał zapraszany na Grabarkę, stoi w żółtym hełmie i przygląda się jak poganie depczą i rozwalają Grób Chrystusa!!! Po co? „Aby się przekonać czy św. Helena wybrała odpowiednie miejsce na bazylikę grobu i Golgoty!!! Hańba wszystkim biskupom, którzy się na to zgodzili i po stokroć hańba!Wrogom chrześcijaństwa pozwolono na deptanie buciorami po miejscu, gdzie do tej pory każdy człowiek wchodził w pokorze i na kolanach - hańba zdrajcom wiary!!! Hańba bieskupom i wilkom w owczych skórach!!!


Ostatnio – o czym już informowaliśmy – 5700 chasydzkich rabinów na Soborze w Nowym Jorku ogłosiło, że ich Moszicha już jest z nimi w ludzkiej postaci!!!


Święty Serafin Sarowski w wizji św. Jana Kronsztadzkiego mówi o świątyni jerozolimskiej tak: „do tej cerkwi nie wchodź! (...) na tym miejscu zapanowała ohyda spustoszenia”, natomiast św. Ławrencjusz z Czernihowa ujmuje to tak: „antychryst będzie koronowany na króla we wspaniałej świątyni jerozolimskiej (...) wszystko będzie zrobione tak, by człowieka omamić.” Święty Apostoł Paweł w II liście do Tesaloniczan pisze: ”objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem.” [2Tes. 2. 2-4]

Przyjdzie czas, że w końcu końców, wszystkie Cerkiew pokłonią się antychrystowi (żydowskiemu mesjaszowi), a patriarchowie w Jerozolimie ukoronują go na władcę świata.


A w której świątyni? Żydowskiej nie ma, a nawet jeśli Żydzi ją odbudują, to antychrystowi będzie zależało przede wszystkim na zniszczeniu Chrześcijaństwa, dlatego jego koronacja na władcę świata musi się odbyć nie w żydowskiej, ale w chrześcijańskiej świątyni! Otóż jeżeli przez tzw remont zostanie zbezczeszczony Grób prawdziwego Boga Jezusa Chrystusa, to tym sposobem zdrajcy „oczyszczą” to miejsce z Jego mocy i przygotują jako koszerne na koronację antychrysta. W Jerozolimie żydowskiej nie ma miejsca dla dwóch mesjaszy – Chrystusów. Któryś jest nieprawdziwy. Dla nas oczywiste! Dla Żydów fałszywym jest Jezus Galilejczyk i Jego sekta nazarejczyków i bałwochwalców – jak uczy Talmud żydowski.


Czy więc nasi bieskupi nie zdradzili? Tak! - najpierw usuwając i zamykając patriarchę w więzieniu, a teraz pozwalając na rozwalenie i oskwiernienie Grobu Chrystusa i przygotowanie tego miejsca na przyjście antychrysta! Hańba!Czym wobec tego jest usiłowanie zniszczenia Monasteru w Ujkowicach i spiski na życie ojca Nikodema, założyciela Monasteru? Niczym wobec tego, co się dzieje w świecie!

To tylko wypełnienie z góry otrzymanego zadania. Przyjdzie czas prześladowania za wiarę – czytaj Ewangelię, Listy Apostolskie i Apokalipsę. Tam opisany jest koniec Cerkwi – wielkiej nierządnicy, którą wspiera i nosi na sobie bestia. Ona ją zniszczy, gdy już bestii nie będzie potrzebna.

Nierządnica – to zdrajcy biskupi służący wrogim siłom lucyferyzmu zwanym masonerią, które służą zbudowaniu nowego porządku światowego z antychrystem na czele – już bez chrześcijan na świecie, których od wielu lat się systematycznie zabija w akcjach ”pokojowych”.


Zapyta ktoś – czy potrzebny był remont Kuwuklii? Tak, był potrzebny z zewnątrz. Już 35 lat temu, gdy oglądaliśmy Grób Chrystusa z bliska przez dwa lata: bród, smród i ubóstwo – co na pierwszy rzut oka widzi każdy pielgrzym ze świata. Bród, bo od wieków nikt nie czyścił Kuwuklii- ... bo kto? Grecy? Łacinnicy czy Ormianie? I Kto za to zapłaci?


Smród – bo zamiast oliwy, w rurach imitujących świece stojące przed wejściem do Grobu – palono naftą. Osobiście ceremonię zmiany wkładu z naftą widzieliśmy i pochodnię dymu i smrodu ze spalanej nafty.

A ubóstwo – no cóż – gdy porówna się grobowce „wielkich tego świata” to Grób naszego Zbawiciela wypada przy nich mizernie. Chrystus był ubogi – powiecie? Tak, ale to my mamy Go naśladować w swoim życiu, ale Jego świątynie powinny być najpiękniejsze na świecie!!!


„Po co te lamenty – odremontują, odczyszczą i będzie jak nowe! Poświęci się i znów będzie tak jak było ...” O nie, już nie będzie tak jak było! Patriarcha Ireneusz już nie wróci. Łże patriarcha nie zrezygnuje – zła już nikt nie naprawi, a Grób Chrystusa? Kto i w jakim rycie poświęci? Jaką modlitwę odmówi? - aby uświęcić to co tam położą lucyferiańscy „odnowiciele”.


Czy Chrystus położy się znowu i zmartwychwstanie i znów zostawi nam Swój nowy Grób? Czy rozumiecie co się dokonało? Podmieniono wszystko – patriarchę, Grób, wiarę i zlekceważono wszystkich chrześcijan, bo nikt się nie sprzeciwia – jakby się nic nie stało. I to jest najtragiczniejsze! Obojętność!!! Ślepota!!! Zatkane oczy i uszy i kamienne serca!!!


Więc co robić?

„Ludu Mój, wyjdź z niej (nierządnicy), byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie podlegali, bo grzechy jej urosły aż do nieba. I wspomniał Bóg na jej zbrodnie. Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała” (Ap. 18. 1-6) Taki koniec czeka Oblubienicę Baranka, która przez swych pastuchów zamieniła się w nierządnicę – zdradziła Chrystusa swego Oblubieńca, a „goni jak wielbłądzica” za cudzymi bożkami przez ekumenizm, relatywizm i przez głoszenie „nowej religii pokoju” dla antychrysta!!!


Czy to wszystko nie przesada?

Ewangelia mówi na ten temat tak: Będzie jak z dni Noego: Jedli, pili, cudzołożyli, kradli, bluźnili Bogu, uprawiali grzechy sodomskie, popełniali, świętokradztwa, zabijali sług Bożych i śmiali się z Noego, który budował arkę z rozkazu Bożego. Przestraszył ich dopiero potop. Wtedy zobaczyli i wpadli w strach, ale było za późno .... Tak będzie i teraz – gdy przyjdzie antychryst – wszystkie Cerkwie mu się pokłonią, a kto tego nie zrobi, będzie prześladowany. To nie nasza prywatna nauka, to są fakty z Pisma Świętego.


Módlmy się, abyśmy byli wolni od szatańskiej hipnozy, twierdząc za bieskupami, którzy mówią: jest teraz tak dobrze jak nigdy nie było dotąd”. Obłudnicy ślepi i ślepych przewodnicy. Sami do Królestwa Bożego nie idą i innym nie dają. Oni już nie będą w stanie wezwać ludzi do prawdziwej pokuty i nawrócenia, ani sami pokutować.


Święty Serafin Sarowski powtarzał: „Zbawiaj się, a dziesięciu zbawi się wokół Ciebie” - to chyba jedyna droga na te ostatnie i apokaliptyczne czasy. Chrystus wzmacnia nas Swoimi słowami: „Ufajcie! Ja zwyciężyłem świat” - i to jest chyba najważniejsze.


Nie traćcie ducha, podnieście głowy! Nie bójcie się tych, co zabijają ciało, bójcie się tego, Który i duszę i ciało może wrzucić do ognia nieugaszonego na wieczne zatracenie.

Módlmy się za siebie nawzajem! Pomagajmy sobie nawzajem! Informujmy się dla dobra duchowego o ważnych sprawach lub zagrożeniach, o sposobach ratunku i ratujmy wiarę w sobie i bliźnich przed lucyferycznymi dzikami ryjącymi w Winnicy Chrystusa.


Niechaj pokój Boży zagości w naszych sercach, rodzinach, domach, niech Prawosławie obudzi się wraz z pasterzami i przybiegnie do groty Nowonarodzonego Dziecięcia i odda Mu swe serce w darze miłości. Niech Bóg w Trójcy Świętej Jedyny - Ojciec, Syn i Duch Święty nas wszystkich błogosławi na 2017 rok.


Z miłością w Chrystusie Nowonarodzonym

Archimandryta Nikodem

Ihumen Prawosławnego Monasteru

świętych Cyryla i Metodego w Ujkowicach

wraz z Ojcami i Braćmi

Zmartwychwstanie Chrystusa 2016 25.04.2016

Chrystos Woskres !!!

Chrystus Zmartwychwstał !!!


Droga Rodzino Cyrylo–Metodiańska!

Świat w jakim przyszło nam żyć, powraca do mroków pogaństwa. Wielu ludzi nie chce wierzyć w prostą i pełną miłości prawdę Chrystusową, natomiast łatwo nadstawia uszy na modne i jakże obłudne baśnie i mity ludzi będących we władaniu złych duchów. Wielu myśli, że wystarczy być dobrym człowiekiem, aby Bóg nas kochał .... Jakże łatwo ci ludzie zapominają, że bez Jezusa Chrystusa nie ma życia wiecznego, że Jego męka Krzyżowa, nauka jaką nam przekazał, Jego przyjście na ziemię i chwalebne Zmartwychwstanie to nie są żarty, lub jedynie słowa, które swobodnie można odrzucić.


Bracia i Siostry, nawet gdyby cały świat odpadł od Boga, wy jednak do ostatniej chwili swego życia, strzeżcie swojej wiary, gdyż za wielką cenę zostaliście wykupieni. Za swoje wierne i pełne cierpienia stanie pod Krzyżem, zyskacie udział w wiecznej radości, jaką może dać tylko Zmartwychwstały Syn Boży, w Którego ręku znajduje się wszelka władza, który w odpowiednim czasie osądzi każdego z ludzi i nikt nie ucieknie przed Jego sprawiedliwością.


Życzymy Wam, aby potęga światłości zmartwychwstałego Chrystusa rozjaśniła wszelkie smutki Waszych serc, opromieniła drogę Waszego życia, przyniosła radość, pokój, pragnienie żywej wiary, nadziei i miłości do Zmartwychwstałego Zbawiciela i naśladowania życia Jego Świętych.


Niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus błogosławi Was i Wasze Rodziny, w codziennych zmaganiach w staniu na Golgocie życia, aby umarł stary człowiek grzechu i narodził się nowy – odważny, miłujący Boga i bliźniego, oraz głoszący, że: Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!


Z miłością w Chrystusie Zmartwychwstałym

Archimandryta Nikodem

Ihumen Prawosławnego Monasteru

świętych Cyryla i Metodego w Ujkowicach

wraz z Ojcami i Braćmi******************************************************************Drodzy Bracia i Siostry, Dzieci Duchowe Monasteru Świętych Cyryla i Metodego!

Droga Rodzino Cyrylo-Metodiańska!

„Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.” (Mat 7.15-19)


Każdy z was, kto widzi i rozumie to, co się wokół dzieje, widzi, że cały świat w zawrotnym tempie zbliża się do swojego końca, a niewierna i zbuntowana przeciw Bogu ludzkość, co raz głębiej pogrąża się w swoim upadku.


Te rzeczy nie dzieją się same, lecz są planowane i konsekwentnie wykonywane przez antychrześcijańskie tajne stowarzyszenia, których celem najważniejszym jest walka z Cerkwią Chrystusową. Chcą one zniszczyć na świecie wiarę w Jezusa Chrystusa; w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, a zastąpić ja bezbożnością, hedonizmem, pogaństwem i wszelkimi antychrześcijańskimi ideologiami, które sprowadzają człowieka do świadomego lub nieświadomego podporządkowania się lucyferowi – władcy ciemności.


Te walczące z Bogiem tajne siły, to przede wszystkim różne odłamy masonerii. Masoneria zaś, to nie tylko ukryta organizacja zrzeszająca „wielkich i ważnych” tego świata, ale jest to przede wszystkim RELIGIA, która uważa za swojego boga, upadłego niegdyś anioła – lucyfera – szatana. Ludzie należący do tych stowarzyszeń są OPĘTANI przez szatana i zastępy nienawidzących Boga i człowieka demonów.

To samo straszne opętanie dotyka również patriarchów, papieży, biskupów i duchownych, którzy z różnych powodów wstępują w masońskie szeregi armii lucyfera.


Dla tych ludzi nie istnieją już chrześcijańskie zasady, normy, przykazania. Oni – czują się wyzwoleni od religijno - moralnych “zabobonów” i tylko pozornie służą Bogu, a rzeczywistości dopuszczają się wszelkich grzechów, za które nie przynoszą pokajania. Niszczą nie tylko siebie, ale przede wszystkim starają się zniszczyć dusze ludzi wiernych Bogu.


Ostatecznym celem organizowanego przez nich politycznego globalizmu i światowego ekumenizmu oraz planowo wprowadzanej dechrystianizacji całych społeczeństw, jest wprowadzenie na świat jednego “genialnego” przywódcy religijno – politycznego, którego znakiem jest szatańska liczba 666, a jest on dobrze znany pod nazwą: ANTYCHRYST


Żeby osiągnąć swój ostateczny cel, lucyferianie muszą osłabić, a następnie zniszczyć Cerkiew Prawosławną, której modlitwy jak dotąd skutecznie powstrzymywały nadejście antychrysta.

Cerkiew, której nauka i postawa była niezmienne przez 2000 lat, ma być przerobiona na Cerkiew modernistyczną, ekumeniczną i pozbawioną mocy Bożej.


Bracia i Siostry, dzisiejszy świat staje się Sodomą i Gomorą. Tak jak niegdyś sprawiedliwy Lot, nie miejcie udziału w grzechach świata, ale wyjdźcie ze współczesnej Sodomy i nie żałujcie tego kroku, aby tak jak żona Lota, nie zostać ukaranym przez Boga.


Nie oglądajcie się na grzechy innych ludzi, ale jeśli chcecie osiągnąć zbawienie, to bez oczekiwania na czyjeś zachęty, sami strzeżcie swojej wiary Prawosławnej.


Czas życia, jaki został nam dany od Boga, szybko się skończy, dlatego wykorzystujcie go ma na wykonywanie jak największej ilości dobrych uczynków, na uświęcenie swojego życia i przybliżenie się do Boga.


Módlcie się jak najwięcej, poście kiedy należy, spowiadajcie się z grzechów – nie raz, czy dwa razy do roku, ale w miarę możliwości często, aby być czystym i podobać się Bogu, aby móc GODNIE przyjmować Przenajświętsze Ciało i Krew Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, bez Których nie można osiągnąć życia wiecznego. Czuwajcie, bo zbliżają się czasy zmian i w Cerkwi i na całym świecie.


Proście o ratunek i przewodnictwo Przenajświętszą Bogurodzicę, bo Ona ciągle niszczy podłe zamysły diabła, a dla nas najwięcej może u Boga wyprosić.


Ludzkość, która odpadła od Boga, już się nie nawróci, ale każdy z Was, kto kocha Boga całym i czystym sercem, kto wypełnia Boże przykazania, a swoje życie oddaje w ręce Matki Bożej, będzie uratowany.


Jak już zapewne wszystkim wiadomo, hierarchowie Cerkwi Prawosławnej przygotowują się do „Wszechprawosławnego” Soboru, który ma się odbyć w czerwcu tego roku na greckiej wyspie Kreta. Wszystkie spotkania przygotowawcze do planowanego Pan-Soboru, od wielu lat odbywają się w Centrum Patriarchatu Ekumenicznego w Chambesy k. Genewy. Już sama architektura tego „sławnego” centrum świadczy o tym jaki duch panuje w środku …


Na poniższych zdjęciach widok zewnętrzny oraz kilka „ikon” znajdujących się w środku.


To „coś” zdecydowanie bardziej przypomina solidny hitlerowski bunkier niż Centrum Prawosławne, które podobno ma jakiś związek z Bogiem.


Spotworczona ikona Bożego Narodzenia


Ekumeniczna kpina z Trójcy Świętej?


Wizja Nieba wg modernistycznych liberałówBracia i Siostry, Sobór ten, który już jest reklamowany jako „święty”, będzie dla Cerkwi Prawosławnej istnym „koniem trojańskim”.


Część dokumentów została już ujawniona, bardzo możliwe, że istnieją jeszcze inne, których ujawnienie wywołałoby duży sprzeciw. Z tego też powodu trzymane są w tajemnicy do ostatniej chwili.


Jeśli zajrzymy do dokumentów, prawdziwych – uznanych przez Cerkiew historycznych Soborów Powszechnych, to w każdym z nich, znajdziemy tam takie stwierdzenia – „potwierdzamy świętość i wszystkie zasady wiary, ogłoszone przez poprzednie Sobory”.


Takiego potwierdzenia nie ma w obecnym projekcie dokumentów, co oznacza, że czerwcowy Pan-Sobór i kolejne, które możliwe że zostaną zwołane, nie są ustanowione po to, aby utwierdzić Świętą wiarę Prawosławną, ale żeby ją zmienić na inną.


Najbardziej kłamliwym, heretyckim i ze wszech miar zdradzieckim dokumentem, z tych, jakie opublikowano jest: „Relacje Cerkwi Prawosławnej z pozostałym światem chrześcijańskim”. Praktyczne zastosowanie tych pseudoteologicznych wypocin, doprowadzi Cerkiew do totalnej dewastacji zarówno na poziomie eklezjalno – teologicznym, jak również duchowo – moralnym.


Ekumenizm stanie się normą obowiązującą (!!!), a nie jak dotąd, prywatną inicjatywą poszczególnych biskupów. Zrównanie się z wyznawcami fałszywych – bezbożnych nauk, będzie narzucone wszystkim jako obowiązujące prawo.


Bez wdawania się w analizę treści, jakie w czerwcu mają być zatwierdzone przez biskupów - odstępców, łatwo można zauważyć, że tzw. Światowa Rada Kościołów chociaż istnieje już 68 lat i mimo tego, że dyskusje i dialogi na tematy wiary są tam prowadzone nieustannie, to jak dotąd ŻADNA sekta protestancka ani się nie nawróciła, ani nawet nie zmieniła swoich poglądów na bliższe Prawosławiu.


Żaden z tzw. „kościołów” nie zrozumiał i nie przyjął sprawdzonych, niezmiennych i prawdziwych dogmatów świętej wiary Prawosławnej. Wniosek jest jeden: dyskusje i spotkania ekumeniczne są bezowocne!!! i nie prowadzą do nawrócenia heretyków, ale do zniszczenia godności i wiary Cerkwi Prawosławnej.


Pozostałe, opublikowane dokumenty są częściowo poprawne, jednak są w nich ukryte stwierdzenia – pułapki, na podstawie których nieco później będzie można dokonać prawdziwego przewrotu. Możliwe, że najgorszym ze stwierdzeń jest to poniższe:


„Albowiem jak w starym Adamie zawarty był cały ród ludzki, tak i w nowym Adamie zebrany jest cały ród ludzki (...) Ta nauka Cerkwi jawi się źródłem wszelkich chrześcijańskich dążeń ku zachowaniu godności i wielkości człowieka.”


Pogrubione słowa to nic innego jak herezja. Minie kilka miesięcy i Wszechprawosławny Sobór może poinformować cały świat, że dla zbawienia nie jest potrzebna ani Cerkiew, ani jej Sakramenty, gdyż już w Chrystusie – „nowym Adamie został zebrany cały rodzaj ludzki”.


W dokumencie jest mowa o tym, że zbawienie się jest możliwym poprzez Chrystusa - z samego faktu przyjęcia przez Niego natury ludzkiej. Innymi słowy – wszyscy już zbawieni, cały rodzaj ludzki jest już – przebóstwionym Chrystusowym Ciałem!


Powyższa herezja jest tym, co antychryst zaproponuje ogłupionym chrześcijanom


Z tego, co wiadomo, na Soborze, ma być również zmieniona data obchodzenia święta Sławnego Zmartwychwstania Chrystusowego. NIKT NIE MA PRAWA do zmiany sposobu obliczania Paschy Chrystusowej, gdyż sposób jej wyliczania, przyjęty przez Cerkiew jeszcze na samym początku pierwszego tysiąclecia jest teologicznie, kanonicznie i matematycznie najwłaściwszy i święty.


Drodzy Bracia i Siostry, chociaż biskupi i duchowieństwo będą wam mówić, że Sobór jest dobry, a zmiany niegroźnie i mają na celu jedynie dobro Cerkwi, to jednak odważnie my ogłaszamy, że każda zmiana dogmatów oraz Świętej Tradycji jest bezbożna i odzieli od Chrystusa tych, którzy ją przyjmą.Soboru tego nie można przyjąć. Nie można akceptować jego bezbożnych postanowień, ale należy im się sprzeciwić i nie dopuszczać ich do swojego życia. Nie można również słuchać tych duchownych, którzy będą wprowadzać i popierać nową anty - prawosławną naukę.Co jeszcze gorsze, planowany Sobór Wszechprawosławny nie jest końcem, ale początkiem zmian, jakie są zaplanowane.


Jest wysoce prawdopodobne, że na nim w roku 2016 masoński patriarcha konstantynopolitański Bartłomiej wezwie do zwołania Ósmego Soboru Powszechnego na rok 2025, na którym w najlżejszych z wariantów, dojdzie do zjednoczenia Cerkwi Prawosławnej z Kościołem Watykańskim, a w gorszym przypadku, dojdzie do zjednoczenia wszystkich religii świata pod pod przywództwem antychrysta.


Pierwsze oficjalne spotkanie w sprawie Soboru antychrysta już się odbyło: http://www.rg.ru/2014/11/30/sobor-site.html


Kolejnym, już dokonanym krokiem w stronę zjednoczenia było spotkanie patriarchy Cyryla z antypapieżem Franciszkiem na Kubie. Liderzy podpisali tam trzydziesto – punktową deklarację, w której bez żadnego kamuflażu mówi się m.in. o zjednoczeniu Cerkwi z Kościołem Watykańskim.


Hierarchowie zdradzający Prawosławie, w dużej części należą do wspomnianej wyżej masonerii. Ich służba Bogu jest jedynie pozorna, tak zaś naprawdę są oni już tajnymi wyznawcami lucyfera.


Oni nie kochają Jezusa Chrystusa i nie zależy im na wiernych Cerkwi Prawosławnej. Nie potrafią i nie chcą prowadzić ludzi do zbawienia, lecz poddają ich szatanowi, jakiemu wcześniej sami się poddali. Poniżej jeden malutki przykład:


Jest to zdjęcie z procesji jaka odbyła się w lecie 2010 roku w miejscowościach leżących wzdłuż rzeki Wołgi. Zamiast relikwii świętego Jerzego Zwycięzcy noszono łapę lucyfera.


Procesja ta odbyła się za wiedzą i poparciem biskupa Twerskiego Wiktora oraz promotora masonów - Patriarchy Cyryla (pod tym linkiem artykuł: http://3rm.info/religion/1617-patriarx-kirill-i-pravoslavnye-masony-aleksej-html )


Wkrótce po tym bluźnierczym „błogosławieństwie”, w centralnej Rosji rozpoczęły się straszne pożary. szatan, który został przywołany, szybko przyniósł swoją nagrodę ...


Więcej informacji tutaj: http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/?p=4878


Antypapież Franciszek z którym chcą się jednoczyć prawosławni - zdradzieccy biskupi, też nie jest ani trochę lepszy. Przykładów na to, że nie naucza on wiary Chrystusowej, ale jest sługą antychrysta jest mnóstwo. Dla ludzi mądrych, tylko to jedno jego zdjęcie wyjaśnia kim on jest ... Palce jego dłoni oraz towarzyszącego mu biskupa, są ułożone w znak symbolizujący szatana.


Zdjęcie było zrobione 16 stycznia 2015 roku, w czasie wizyty papieża na Filipinach.


W tej sytuacji pamiętajcie o tych tak bardzo ważnych słowach Chrystusa:


„Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem. I wielu w błąd wprowadzą. (...) I będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu Mojego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mk. 13. 5,6,13)


oraz:


„Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach.” (Mat 7.15-16)


Trzymajcie się zatem tylko tych kapłanów, których nauczanie i życie jest wierne Bogu i Cerkwi Prawosławnej, których praca przynosi dobre owoce, a nie ciernie i duchową truciznę.


Już dziś niektórzy biskupi i kapłani sprzeciwiają się dokonującej się zdradzie. Ich wystąpienia można zobaczyć m.in. tutaj: http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/?p=17683


Jak już o tym pisaliśmy, dnia pierwszego lutego 2015 roku w imieniu ruchu Chabad Lubawicz, rabin Abraham Aronian przedstawiciel centralnego rejonu Kfar Saba ogłosił, że żydowski mesjasz. tj. antychryst żyje już na świecie. Pod „kanonicznym” dokumentem, stwierdzającym autentyczność tej informacji, podpisało się 45 czołowych rabinów z Izraela i innych części świata.


Pięć miesięcy temu, w listopadzie 2015 r. na chasydzkim spotkaniu w Nowym Yorku, informację tą przyjęło i uroczyście potwierdziło 5700 rabinów.


Zgodnie ze świadectwem zmarłego w 1995 roku, wielkiego gruzińskiego Świętego - cudotwórcy ojca Gabriela Urgebadze, antychryst już się narodził i ma obecnie przynajmniej 22 lata.


Nie dziwne zatem, że zdradziecko - masońska hierarchia śpieszy się, aby przygotować jemu łatwą drogę do objęcia władzy nad ludzkimi duszami.


Pamiętajcie: „Jeśli się nie nawrócicie – WSZYSCY ZGINIECIE” (Łk. 13.5 )————————————


Oto co o przyszłym Ósmym Soborze przepowiedział Święty starzec Kuksza Odeski (Wieliczko, †1964 r.):


„Nadchodzą czasy ostateczne. Szybko będzie ekumeniczny Sobór, nazwany „świętym”. Jednak będzie to ten sam Ósmy Sobór, który będzie zgromadzeniem bezbożnych. Na tym Soborze wszystkie religie zjednoczą się w jedno. Potem zostaną zniesione wszelkie posty, stan mniszy zostanie całkowicie zniszczony, a biskupi będą się żenić [z kobietami lub mężczyznami- jak kto lubi]. Nowy styl kalendarzowy zostanie wprowadzony w całej Powszechnej Cerkwi. Bądźcie czujni. Starajcie się chodzić do cerkwi, póki są one jeszcze nasze. Wkrótce nie wolno będzie tam chodzić, wszystko się zmieni. Tylko wybrani to zobaczą. Ludzie będą zmuszani, żeby chodzić do cerkwi, ale nam nie wolno będzie tam w żadnym wypadku wchodzić. Błagam was, trwajcie w Prawosławnej wierze do końca waszych dni i zbawiajcie się” („The Ortodox Word”, 1991 r., N 158.P.138-141).


Wszystko to można podsumować słowami naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa:


„Pracujcie dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata”. (Jan.9. 4-5)


„Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.” (Mat.24. 9-13)


„Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.” (Ap. 22. 12-13)


Mnisi Monasteru Św. Cyryla i Metodego

© Monaster Św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.