Prawosławny monaster św. Cyryla i Metodego

http://monasterujkowice.pl/books.php?b=1&c=16
Monaster w Ujkowicach » Wydawnictwa » Historia Monasteru
okładka książkiHistoria Monasteru

Historia Monasteru

Język: polski,ukraiński,rosyjski
Format: A5
Ilość stron: 30

XVI. Zakoczenie?

Historia Monasteru w Ujkowicach nie ma zakoczenia, poniewa tworzy si ona kadego dnia w modlitwie, w cikiej pracy mnichw, w ich bezgranicznym zaufaniu Bogarodzicy, ktr nazywaj Swoj Ihumeni. Praktycznie kadego roku dokupuj kawaek ziemi i powikszaj ziemsk wasno Bogarodzicy na ujkowickiej grze. Jakie zadania stoj przed Monasterem, tego sami nie wiedz. S mocno przekonani, ze w tym Monasterze wielu ludzi, tak jak oni, odnajd Prawosawie, odnajd spokj duchowy i stabilno wartoci niewymiennych, ktre zawarte s w skarbnicy Prawosawia. Uwaaj Monaster w Ujkowicach za stranika i spadkobierc tradycji Cyrylo-Metodiaskiej na Podkarpaciu. Fenomen Monasteru w Ujkowicach nie powsta "za biurkiem", nie jest zachciank ludzi, ktrzy chcieliby bawi si w Prawosawie, ale jest owocem wiary, zaufania bezgranicznego Bogarodzicy i ukochania nade wszystko ycia monastycznego przez ludzi, ktrzy chyba zdali egzamin jak dotd i pocignli za sob naladowcw. Owocem ich pracy s dzieci duchowe z rnych stron Polski i z zagranicy, ktre szukaj u ojcw w Ujkowickim Monasterze duchowego kierownictwa.

"W yciu monastycznym znalelimy cel naszego powoania, najkrtsz drog na Golgot za Chrystusem, sens ycia ludzkiego i te rady dajemy kademu, kto pragnie wicej, kto szuka doskonalszego ycia. Rado odnalezion w monastycymie prawosawnym pragnlibymy przekaza wszystkim smutnym, yjcym w beznadziejnoci, nie znajdujcych w chrzecijastwie nic dobrego dla siebie. Jak j zdoby? - zapytacie, odpowiemy wam: Przyjdcie do Ujkowic, do domu Bogarodzicy, i reszt zobaczycie sami. Musicie si sta czyst woskow wiec, ktra w codziennej ofierze z siebie bdzie si spala dla Boga i bliniego, wydzielajc przy tym ciepo mioci, wiato Ortodoksji i przyjemn wo dobrych uczynkw. To daje prawdziw rado. Taki jest cel budowania Monasteru w Ujkowicach." - twierdz ojcowie.

Archimandryta Nikodem

i Ihumen Atanazy z brami

© Monaster św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.